Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Identificatie van de verkoper

Artikel   2 – Algemene voorwaarden en toepasselijkheid

Artikel   3 – Het aanbod

Artikel   4 – Overeenkomst – online aankopen

Artikel   5 – Prijzen

Artikel   6 – Levering/afhaling/verzending en tijdstippen

Artikel   7 – Betaling

Artikel   8 – Ruilen en herroepingsrecht

Artikel   9 – Klachten of geschillen

Artikel 10 – Privacy

Artikel 11 – Aantasten geldigheid – niet-verzaking

Artikel 12 – Wijziging voorwaarden

Artikel 13 – Bewijs

 

 1. Identificatie van de verkoper

Naam ondernemer: Sofie De Heyn

Maatschappelijke zetel: Oude Veldstraat 59, 9080 Zaffelare (Lochristi)

Afhaalpunt goederen: Oude Veldstraat 59, 9080 Zaffelare (Lochristi)

Telefoonnummer: +32 486 75 24 11

E-mail: info@azaleashop.be

Btw-nummer: BE0670.801.520

 1. Algemene voorwaarden/toepasselijkheid

2.1 De website www.azaleashop.be met maatschappelijke zetel in 9080 Zaffelare (Lochristi) en BTW-nr BE0670.801.520, biedt haar klanten de mogelijkheid om online producten aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (klant). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de koper en Azaleashop aanvaard zijn.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod en diensten van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de koper en verkoper.

2.2 De koper erkent de algemene voorwaarden te kennen, vooraleer hij de bestelling plaatst.

 1. Het aanbod

3.1 De verkoper biedt in de online catalogus een zo duidelijk mogelijke omschrijving aan van het product. Deze moet de koper toelaten om een beoordeling te maken van het product. De foto’s geven een indruk van hoe een bepaalde product eruit zien. De weergegeven foto’s zijn, door gewijzigde groeiomstandigheden of afhankelijk van het seizoen, niet altijd een 100% waarheidsgetrouwe weergave van het product.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Azaleashop niet.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen door middel van een e-mail naar info@azaleashop.be.

3.2 Aanbiedingen en overeenkomsten geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten (zolang de voorraad strekt). Azaleashop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product tijdelijk niet op voorraad is, wordt dit zo snel mogelijk op de internetsite vermeld. Mocht de koper intussen de goederen reeds besteld hebben, zal contact opgenomen worden met de klant. Er kan afgesproken worden om een alternatief product ter beschikking te stellen. Het verschil in waarde wordt in dat geval bijgepast door de koper of verkoper. De klant kan ook opteren om af te zien van de aankoop van het desbetreffende product. In dat geval wordt het betaalde product teruggestort.

3.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden gebeurt, wordt dit in het aanbod vermeld. De klant dient rekening te houden met deze specifieke voorwaarden.

 1. Overeenkomst – online aankopen

Het verkoopcontract komt tot stand bij de laatste stap van de bestelprocedure. Het verkoopcontract wordt pas definitief wanneer de koper de bestelling volledig betaald heeft. De verkoper heeft het recht om een bestelling te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is. De klant wordt hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.

 1. Prijzen

5.1 De prijzen van het aanbod zijn uitgedrukt in EUR, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. De prijzen zijn inclusief verzendingskosten voor leveringen in België, tenzij anders vermeld.

5.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur vermeld bij de specifieke aanbieding.

5.3 Verzendingskosten van het product voor leveringen buiten België worden apart op de internetsite vermeld.

5.4 De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 1. Levering/afhaling/verzending en tijdstippen

6.1 De klant kan aanduiden tijdens de bestelprocedure of de goederen afgehaald zullen worden of mogen geleverd worden. De verkoper zal via e-mail een bevestiging ontvangen met de details van de bestelling en een link om de verzending van deze bestelling te kunnen volgen.

6.2 Het afhaalpunt is gesitueerd op het adres Oude Veldstraat 59, 9080 Zaffelare (Lochristi). De goederen kunnen afgehaald worden op een overeengekomen tijdstip.

6.3 Bij levering door de verkoper is de schade opgelopen aan de goederen tijdens het transport de aansprakelijkheid van de verkoper. Bij afhaling door koper is de verkoper niet verantwoordelijk voor de schade van de goederen veroorzaakt door het transport. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onmiddellijk gemeld worden aan Azaleashop.

6.4  In het geval dat de klant verkiest om een extern bedrijf in te schakelen voor het transport zijn alle kosten voor rekening van de klant. In dit geval kan de verkoper geen aansprakelijkheid nemen voor kwaliteitsverlies door het transport.

6.5 De bestelling zal pas geleverd worden (of afgehaald kunnen worden) na ontvangst van betaling.

 1. Betaling

7.1 De betaling van de producten kan op verschillende manieren (via kredietkaart, via bankkaart, via overschrijving, … gebeuren. Enkel de betaalmethodes die op de website aangeboden worden, kunnen gebruikt worden tenzij anders onderling overeengekomen.

7.2 De bestelde artikelen blijven tot het moment van de volledige betaling de exclusieve eigendom van Azaleashop en zullen pas geleverd worden na ontvangst van deze betaling.

 1. Ruilen en herroepingsrecht

8.1 Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, kan de consument het herroepingsrecht niet uitoefenen voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen (zoals planten). Aangezien Azaleashop enkel planten verzendt en het hier dus om snel bederfbare producten (levende planten) gaat, kan er niet worden teruggezonden.

 1. Klachten/geschillen

9.1 De koper van de goederen is verplicht om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeuring te (laten) inspecteren. Indien er gebreken zijn, moet de klant de verkoper hiervan schriftelijk en zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Onverminderd de wetgeving worden klachten in verband met de kwaliteit van de producten niet aanvaard indien er sprake is van verkeerd behandelen en verder in de volgende gevallen:

 1. a) Indien er na de aflevering veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder inbegrepen plantmethodes, sproeimethodes,… die niet met toestemming van de verkoper zijn verricht;
 2. b) Indien de koper niet kan bewijzen dat hij het product bij Azaleashop heeft gekocht;
 3. c) Indien de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming overeenkomend of onoordeelkundig gebruik;
 4. d) Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud
 5. e) Indien de beschadiging is ontstaan door transport dat niet door de verkoper werd uitgevoerd.

9.2 Eventuele klachten moeten zo spoedig mogelijk, volledig en duidelijk doorgegeven worden via e-mail (info@azaleashop.be) of per telefoon (+32 486/75.24.11) .

9.3 De ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen gerekend van de datum van ontvangst beantwoord.

Het Belgische recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

 1. Privacy

10.1 De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen door Azaleashop verwerkt worden voor het uitvoeren van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven en informatie van Azaleashop op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

10.2 Azaleashop houdt online enkel anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de website in welke mate bezocht worden.

10.3 Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@azaleashop.be. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Indien u hierover vragen heeft, kunt u contacteren op info@azaleashop.be.

 1. Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Azaleashop om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 1. Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Azaleashop. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Azaleashop kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 1. Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.